Home  | Calendar & EventsMarch 31, 2013Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh
- Lễ Quy Y

May 26, 2013Đại Lễ Phật Đản
August 18, 2013Lễ Vu Lan Báo Hiếu
October 20, 2013Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
December 22, 2013Vía Đức Phật A Di Đà